iman

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Her Şey Hayırla Yaratılmıştır

Yüce Rabbimiz, yaşamımız boyunca bizleri çeşitli vesilelerle denemektedir. Yaşadığımız her denemede göstermiş olduğumuz tavır, sonsuz hayatımızdaki mekânımız için belirleyici bir unsurdur.
 
"O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı..." (Mülk Suresi, 2)
 

Sivrisinekteki Mucize

Sivrisineklerin doğumundan ölümüne kadar olan bütün süreçler başlı başına birer mucizedir. Hiç önemsemeden yok etmeye çalıştığımız bu mucize varlık aslında Allahın yaratma sanatına çok önemli bir delildir. Şimdi bu küçücük canlının özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere.

Allah Affedicidir

İnsan, yaratılmış bütün canlıların içinde en nankör olanıdır. Ezeli düşmanı olan şeytan ve nefsinin sınır tanımaz tutkuları vesilesi ile günaha çok yakındır. Yaşamı boyunca pek çok hata yapar. Kusursuz, eksikliklerden münezzeh olan tek varlık Allah’tır. ‘TEVVAB’ (günahları bağışlayan) sıfatıyla Allah insanlara, tevbe etmeleri durumunda günahlarını bağışlayacağını bildirmiştir.   ‘Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve başkalarını) düzeltenler ve (indirileni) açıklayanlar(a gelince); artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim.’ (Bakara Suresi, 160)   İnsanı Allah’ın yolundan alıkoymak için elinden geleni yapan şeytan, insanlar için çok büyük bir tehlikedir. Ona karşı uyanık olmak ve bu sinsi varlığın oyununa gelmemek için sürekli teyakkuz halinde olmak gerekir. Şeytan çoğu zaman ‘Allah affeder’ telkiniyle insanları günaha yönlendirir. Kuşkusuz Allah merhametlilerin en merhametlisidir ve tevbe eden kullarını bağışlayandır. Ancak sonunda bağışlanma dileriz mantığıyla günah işlemek oldukça samimiyetsiz bir durumdur. Şeytanın Allah’ın adını kullanarak insanları kandırması bir ayette şu şekilde geçer:

Dua Etmek

Sizi yaratan, akıl ve beden bahşeden, ruhunuza çeşitli zevkler yaşatan Allah’a yeterince yakın mısınız? O’na en son ne zaman dua ettiniz? Allah’a sadece zorluk anlarında mı dua ediyorsunuz, yoksa size olan yakınlığını bilerek O’nu sürekli anıyor musunuz? Cevabınız ne olursa olsun yapmanız gereken en doğru şey, “Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf Suresi -16 ) ayeti gereği, Rabbimizin bize çok yakın olduğunu ve “Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.” (Bakara Suresi -107) ayeti gereği de tek dostumuz ve yardımcımızın Allah olduğunu unutmamak olacaktır. Allah bir başka ayetinde ise, kullarına olan yakınlığını ve dua edenin duasına icabet edeceğini şu şekilde bildirmiştir:

NEFİS TERBİYESİ

NEFİS TERBİYESİ

1. ADIM : NEFİS TERBİYESİNİN GEREKLİLİĞİNİ KAVRAMAKTIR.

Nefis ve Şeytan, insanın manevî ilerleyişinde en mühim iki engel. Nefis içeriden, Şeytan dışarıdan dünya ve ahire-timizi perişan etmek için durmadan çalışıyorlar. Nefsin mahiyetinde "gurur-kibir-menfaatçilik" gibi pek çok zararlı özellik var. Şeytan, işletilmeye uygun bu madenleri iyi biliyor ve işletiyor; nefsin zaaflarını tanıyor ve yakalıyor.
Günümüzde nefisler alabildiğine hür, alabildiğine serbest. Dinin günah kabul ettiği nice hareket, günlük hayatın âdeta birer parçası olmuş. Vitrinler nefse hitap ediyor, sokaklar nefse sesleniyor, TV programları nefsi günahlara kamçılıyor, şarkılar günaha çağırıyor. Günümüz insanı nefsi tanımıyor. Günümüz insanı nefis terbiyesinden habersiz. Günümüz insanı nefsin kulu kölesi. Hâlbuki bu huysuz atı iyi bir terbiyeyle dizginlemek ve gemlemek, onun sırtına binip yüce hedeflere doğru yol almak mümkün.

Modern insan eski çağların kölelik dönemlerinden kurtulduğunu söyler. Günümüzde kölelik olmamakla beraber, çoğu insanın, nefsine kul ve köle olduğunu söyleyebiliriz. "Hür doğdum, hür yaşarım! Kime ne? Bana kimse karışamaz!" diyen bu zavallılar, nefislerine, tutkularına, kötü arzularına boyun eğdiklerinin, kölelik yaptıklarının farkında bile değillerdir. Gerçi ellerinde kelepçe, boyunlarında boyunduruk görülmez; fakat ruhları kelepçeli, iradeleri boyunduruk altındadır.

Bütün Kötülüklerin Anası
Adamın biri, annesini öldürür. "Niye anneni öldürdün?" diye sorulduğunda "Zina yapıyordu." der. "Anneni öldüreceğine beraber olduğu adamı öldürseydin." dediklerinde ise şu cevabı verir: "Her gün bir adam mı öldürmeliydim?"
Kıssayı nakleden Mevlâna, ardından şu hatırlatmayı yapar:"Ey insan!.. O kötü tabiatlı anne, senin nefsindir ki onun fesadı her tarafa yayılmıştır."

Hayatın Manası

    Kat'iyyen bil ki: Yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi Allah’a imandır. Ve insaniyetin en yüce mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, Allah’a iman içindeki marifetullahtır.(Allah bilgisi). Cinn ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır(Allah aşkı). Ve insan ruhu için en hâlis mutluluk ve insan kalbi için en saf sevinç, o muhabbetullah içindeki ruhani lezzettir. Evet bütün hakikî saadet ve hâlis mutluluk ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, nurlara, sırlara; ya bilkuvve veya bilfiil sahiptir. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen; nihayetsiz sıkıntılara, elemlere ve şüphelere manen ve maddeten mübtela olur. Evet şu perişan dünyada, âvâre insanlar içinde, semeresiz bir hayatta; sahibsiz, hâmîsiz bir surette; âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder. İşte bu âvâre insanlar içinde, bu perişan fâni dünyada; insan, sahibini tanımazsa, mâlikini bulmazsa, ne kadar çaresiz olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinat eder. O vahşetli dünya, bir tenezzühgâha döner ve bir ticaret yeri olur.

KİMYA-YI SAADET

KİMYA-YI  SAADET FİHRİSTİ

GİRİŞ
    DÖRT UNVAN (Marifet ünvanları)
1. UNVAN
KENDİ HAKİKATİNİ BİLMEK

İnsanın Yaratılışı
Beden ve Duyular
İyi ve Kötü Huylar
Mükellefin Kendisini Kontrol Etmesi
Kalp Perdesinin Açılışı:
İnsanın Doğuşundaki Kabiliyet:
Peygamberlik ve Velilik:
İlmin Marifete Perde Oluşu:
İnsanın Saadeti Allah’ı Bilmektir.
İnsan Vücudunda Olan İlahi Hikmetler
İnsanın Acziyeti

2. UNVAN
ALLAHU TEALAYI TANIMAK

Kendini Bilmek Allah’ı Bilmeye Yoldur.
Allah’ı Tenzih Etmek
Allah’ın Hakimiyeti
    Azaların Birbirleriyle Bağlantısı
Tabiatçıların Durumu
Gökler Alemi
Dört Sözün Manası
Dine Uymanın Zarureti
Her Şeyi Mübah Görenler

3. UNVAN
DÜNYAYI TANIMAK

Dünya ve Ahiret
İnsanın Dünyadaki İhtiyaçları
İnsanın İhtiyaçları
Dünya Varlıkları
Dünyanın Büyücülüğü
Dünyadaki İyi ve Kötü Şeyler

4. UNVAN
AHİRETİ TANIMAK
Ruhların Ayrılığı
Ölümün Ötesi
Ruhun Bekası
Kabir Azabı
Kabir Azabının Sebebi
Kabir Azabı Kimler İçindir?
Ruh Cehennemindeki Azaplar
Ruhani Ateşin Şiddeti
Ahiretin İnkar Edilemeyişi

DÖRT RÜKÜN(Muamele rükünleri)
1. RÜKÜN
ALLAHIN EMRİNE UYMAK: İBADET

Müslümanlığın Şartları
İbadetler
Ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenmek

İman Nuru ve Saadeti

İÇİNDEKİLER

YİRMİ İKİNCİ SÖZ …….        

YEDİNCİ ŞUA (Âyet-Ül Kübra) ………..

OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ……...

YİRMİNCİ MEKTUP (8.Kelime ) …………

YİRMİ DOKUZUNCU LEM’A (4.Bab, 2.Fasıl) …………….

ONUNCU SÖZ……………

YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ (Remizli nüktenin sırrı)……………….

ON DOKUZUNCU MEKTUP …………….

ON DOKUZUNCU SÖZ………………..

ON DOKUZUNCU MEKTUP  (13.İşaret) ………

YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ……..

YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ (Birinci Şu'le) ………

ON DOKUZUNCU SÖZ (On dördüncü Reşha) ……………..

İŞARETÜL İCAZ………

YİRMİ DOKUZUNCU LEMA………………

ON BİRİNCİ SÖZ…………

OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ (Otuz Birinci Pencere) ………………….

YEDİNCİ SÖZ……….

ONUNCU SÖZ  Mukaddime(Dördüncü İşaret, Altıncı Hakikat) …………

24.Mektub, 2.Makam, 2.Mebhas……………...

YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ (Birinci Mebhas) ………………………

MİFHAUL İMAN……………

Onlar Kim? Müslümanın Şahsiyeti ile ilgili Ayetler - Lokman Coşkun

  • Müslümanın Şahsiyeti Ahlak- Onlar zekatlarını hakkıyla verirler " Bakara 177
  •  - Onlar yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler " Bakara 177
  •  - Onlar yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler " Bakara 177
  •  - Onlar yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler " Bakara 177
  •  - Onlar zorda, darda ve savaş alanında sabrederler " Bakara 177
  •  - Onlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler " Tevbe 5
  •  - Onlar söz verdiklerinde sözlerinde dururlar " Bakara 177
  •  - Onlar adaklarını yerine getirirler " İnsan 7

Vicdan olmadan iman olur mu?

Kur'an'a sorunca “olmaz” diyor. Haklı olarak ilim talibi “Nerede diyor?” diye soracaktır. En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor?

Reklam

İçeriği paylaş